Ons onderwijs

Basisschool Panta Rhei

Ons onderwijs

Wij maken het verschil! Vanuit vertrouwen werken wij dagelijks met onze leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich veilig voelt, om zo tot ontwikkeling te komen en vertrouwen heeft in zijn/haar eigen kunnen. Wij zijn positief naar onze leerlingen en behandelen een ander zoals wij zelf willen worden behandeld. Wij staan stil bij het gedrag van leerlingen en teamleden en kijken verder om zo het beste uit onze leerlingen en elkaar te halen.
Basisschool Panta Rhei bevindt zich in de wijk Poppenhare in het schoolgebouw van Brede school SOM aan de Jan van Scorelstraat 9.

Basisschool Panta Rhei is een school met vier groepen en ongeveer 50 leerlingen.
Panta Rhei bevindt zich in de wijk Poppenhare in het schoolgebouw van Brede school SOM aan de Jan van Scorelstraat 9.

Onze school wordt bestuurd door een College van Bestuur van de stichting Catent (www.catent.nl). Onze school kent, net als de overige scholen binnen de stichting, een Medezeggenschapsraad (MR) en een Oudervereniging (OV).


Klik hier voor onze schoolposter.


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om kennis over te dragen en om kinderen de juiste instructies te geven waarna zij zelf dingen kunnen overnemen.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit thema’s en leerlijnen worden activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.


Ons onderwijs richt zich –gelijk aan alle basisscholen- in de basis op de kerndoelen zoals gesteld door de overheid. Daarbij richten wij ons rooster in met o.a. de volgende kernvakken:

 • Nederlandse taal, met extra aandacht voor woordenschat (LOGO3000);
 • Rekenen en wiskunde, met extra aandacht voor bewegend leren rekenen (Met Sprongen Vooruit);
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld, met een projectmatig aanbod in thema’s op de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek;
 • Burgerschap en Sociale integratie, met ruimte om te filosoferen over maatschappelijke kwesties;
 • Engels, vanaf groep 5;
 • Kunstzinnige oriëntatie, waarbij gezocht wordt naar aantrekkelijke projecten zoals de Kunstweken of Méér Muziek in de Klas;
 • Godsdienst en levensbeschouwing, met een koppeling van bijbelverhalen naar hedendaagse situaties;
 • Bewegingsonderwijs, zowel in spel als met toestellen.

Ons aanbod van de kernvakken kent een doorgaande (leer)lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan de zelfstandige leer- en werkhouding en past de leerkracht een klassenorganisatie toe, waarbij het Explicitie Directe Instructie (EDI-model) ertoe zal leiden dat de leerstof stapsgewijs wordt aangeboden.

Maar wat maakt ons onderwijs dan zo uniek t.o.v. andere scholen?

Naast ons kernaanbod richt onze school zich nog specifiek op inzet van talenten en interesse van de leraren en geven we Techniek & Wetenschap een prominente plek in ons onderwijs.

 • Talenten van de leerkracht: als school zijn wij Kindertalentenfluisteraarschool. Daarbij richten wij ons én op de talenten van de leerlingen, maar ook die van de leraren. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat je ook ruimte moet krijgen om activiteiten uit te voeren waar je blij van wordt en energie van krijgt! Onze school geeft leraren de ruimte om een vakgebied naar eigen talent of affiniteit te geven aan alle leerlingen van de school (in een roulatiesysteem). Dat gaat van Drama & Muziek tot Kunstzinnige projecten en van Techniek naar Filosofie.
 • Techniek & Wetenschap: onze school zoekt actief naar samenwerkingen met bedrijven en scholen om techniek onder de aandacht te brengen. Dit resulteert in bedrijvenbezoeken, een jaarlijkse techniekdag en technieklessen bij De Nieuwe Veste. Tevens is er een samenwerking met de PABO in Emmen, waarbij studenten technieklessen verzorgen volgens het concept STEAM.

Opbrengsten 

Ons onderwijs is geen vrijblijvende aangelegenheid. We streven naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs.


Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is praktisch, leuk en altijd actueel. Wij gebruiken de methode, omdat…

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Meer weten over Kwink? Kijk dan op: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/uitleg-kwink/


Schoolplan 

In het schoolplan staat hoe de school wordt bestuurd, wat het onderwijsbeleid van de school is en hoe het onderwijs op onze school wordt ingevuld. Daarnaast is hierin opgenomen welke onderwijskundige veranderingen en plannen voor de toekomst wij voor ogen hebben. Tevens staat in het schoolplan hoe de zorg voor/begeleiding van leerlingen wordt vormgegeven. Ons huidige schoolplan is in 2020 vastgesteld en heeft een looptijd tot en met 2022. Het schoolplan is te vinden op onze website: www.pantarheischool.nl. In 2022 werken wij aan een nieuw schoolplan voor de jaren daarna, 2023-2025.