Ons onderwijs

Typisch basisschool Panta Rhei

Ons onderwijs

Rkbs Panta Rhei bevindt zich in de wijk Poppenhare in het schoolgebouw van Brede school SOM aan de Jan van Scorelstraat 9. De school heeft een samenwerking binnen het Onderwijs Team Coevorden met de st Willibrordus en st Theresia. Gezamenlijk is er een nauwe band met de parochie.

Onder de noemer ‘Klein, maar Fijn!’ kunnen wij stellen dat we een kleine school zijn, maar ook investeren in kleine groepen. Op de lange schooldagen (ma, di, don) richten wij ons veel op de inhoud in kleine combi-groepen: 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Op woensdag en vrijdag besteden wij ook aandacht aan samen werken, samen spelen in de combi-groepen 1-2-3, 4-5-6 en 7-8.

Onze school wordt bestuurd door een College van Bestuur van de stichting Catent (www.catent.nl). Onze school kent, net als de overige scholen binnen de stichting, een Schooladviescommissie (SAC), een Medezeggenschapsraad (MR) en een Oudervereniging (OV).


Klik hier voor onze schoolposter.


In de groepen 1 en 2 ligt het accent heel sterk op spelend leren. Kinderen van deze leeftijd hebben een enorm vermogen om dingen te leren. Dit werkt alleen op een manier die de kinderen aanspreekt, dus door te spelen. Kleuters leren al doende, tijdens hun spel. Wij haken daarop in door te zorgen dat de school veel uitdagend materiaal heeft waarvan kleuters kunnen leren.

We werken voornamelijk met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor leren kinderen spelenderwijs de wereld verkennen. Vanuit thema’s en leerlijnen worden activiteiten vormgegeven. Dit zijn onder andere activiteiten gericht op de taal- en rekenontwikkeling. Meestal vindt dit plaats in de kring en in de kleine kring. Waarbij leerlingen op hun eigen niveau worden aangesproken of opdrachten krijgen. Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein.


Ons onderwijs richt zich –gelijk aan alle basisscholen- in de basis op de kerndoelen zoals gesteld door de overheid. Daarbij richten wij ons rooster in met o.a. de volgende kernvakken:

 • Nederlandse taal, met extra aandacht voor woordenschat (LOGO3000);
 • Rekenen en wiskunde, met extra aandacht voor bewegend leren rekenen (Met Sprongen Vooruit);
 • Oriëntatie op jezelf en de wereld, met een projectmatig aanbod in thema’s op de gebieden aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek;
 • Burgerschap en Sociale integratie, met ruimte om te filosoferen over maatschappelijke kwesties;
 • Engels, vanaf groep 6;
 • Kunstzinnige oriëntatie, waarbij gezocht wordt naar aantrekkelijke projecten zoals de Kunstweken of Méér Muziek in de Klas;
 • Godsdienst en levensbeschouwing, met een koppeling van bijbelverhalen naar hedendaagse situaties;
 • Bewegingsonderwijs, zowel in spel als met toestellen.

Ons aanbod van de kernvakken kent een doorgaande (leer)lijn van groep 1 t/m 8. Daarbij wordt er ook aandacht besteed aan de zelfstandige leer- en werkhouding en past de leerkracht een klassenorganisatie toe, waarbij het Explicitie Directe Instructie (EDI-model) ertoe zal leiden dat de leerstof stapsgewijs wordt aangeboden.

Maar wat maakt ons onderwijs dan zo uniek t.o.v. andere scholen?

Naast ons kernaanbod richt onze school zich nog specifiek op inzet van talenten en interesse van de leraren en geven we Techniek & Wetenschap een prominente plek in ons onderwijs.

 • Talenten van de leerkracht: als school zijn wij Kindertalentenfluisteraarschool. Daarbij richten wij ons én op de talenten van de leerlingen, maar ook die van de leraren. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat je ook ruimte moet krijgen om activiteiten uit te voeren waar je blij van wordt en energie van krijgt! Onze school geeft leraren de ruimte om een vakgebied naar eigen talent of affiniteit te geven aan alle leerlingen van de school (in een roulatiesysteem). Dat gaat van Drama & Muziek tot Kunstzinnige projecten en van Techniek naar Filosofie.
 • Techniek & Wetenschap: onze school zoekt actief naar samenwerkingen met bedrijven en scholen om techniek onder de aandacht te brengen. Dit resulteert in bedrijvenbezoeken, een jaarlijkse techniekdag en technieklessen bij De Nieuwe Veste. Tevens is er een samenwerking met de PABO in Emmen, waarbij studenten technieklessen verzorgen volgens het concept STEAM.

Op de Panta Rhei streven we naar optimale opbrengsten op de gebieden taal, rekenen, begrijpend lezen, informatieverwerking en sociaal emotionele ontwikkeling. We vinden het van belang dat kinderen presteren naar hun mogelijkheden en dat ze opbrengsten realiseren die leiden tot passend en succesvol vervolgonderwijs en uiteindelijk een mooie bijdrage aan onze maatschappij.

Het team beoordeelt de opbrengsten van het Cito-leerlingvolgsysteem, ZIEN en de IEP-Eindtoets stelt deze centraal in de groepsbesprekingen en de tweejaarlijkse teambespreking. Op basis van de uitslagen en de analyse worden verbeterpunten doorgevoerd. We zorgen voor een zorgvuldige verslaglegging van de opbrengsten, de analyses en de vormgeving van ons aanbod.

Om de leerprestaties en ontwikkelingen van de leerlingen goed te kunnen volgen, nemen we onder andere methode gebonden en niet-methode gebonden (CITO) toetsen af. Bij methode gebonden toetsen wordt gemeten of de lesstof die in de voorgaande periode aangeboden is, voldoende beheerst wordt. Bij Cito-toetsen meten we leervorderingen over een langere periode. Met deze genormeerde toets gegevens maken we ook een vergelijking met landelijke resultaten. Tweemaal per jaar gebruiken we de resultaten bij de groeps- en leerlingbespreking met de intern begeleider en bij de rapportgesprekken met de ouders.

Tweemaal per jaar worden deze resultaten ook op schoolniveau geanalyseerd en besproken. Op deze wijze kunnen we gezamenlijk zorg dragen voor de ontwikkeling van de leerlingen en daar waar nodig ons lesaanbod en/of methoden aanpassen.

De uitstroomgegevens van de laatste jaren zijn:

 

Pro BB BB/KB KB KB/TL TL TL/ HAVO HAVO IEP
2016 28,5% 14,3% 14,3% 42,9% 76
2017 12,5% 12,5% 25% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 66,8
2018 33,3% 66,7% 85,5
2019 33,3% 33,3% 33,3% 69,5

Kwink is een online methode voor sociaal-emotioneel leren voor groep 1 t/m 8. Kwink biedt een doordacht programma, gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het is praktisch, leuk en altijd actueel. Wij gebruiken de methode, omdat…

 • Voorkomt verstorend gedrag en pesten
 • Kent een groepsbrede, preventieve aanpak
 • Zorgt voor een sociaal veilige groep
 • Verhoogt de leeropbrengsten
 • Biedt iedere les unieke filmpjes
 • Voldoet aan de Wet Sociale Veiligheid
 • Is leuk!

Meer weten over Kwink? Kijk dan op: https://www.kwinkopschool.nl/wat-is-kwink/uitleg-kwink/


Computers worden steeds vaker in de les gebruikt, ook op basisscholen. Op de Panta Rhei oefenen en verwerken de leerlingen de lesstof op een chromebook (vanaf groep 4). Maar ze leren ook hoe ze chromebooks kunnen toepassen, zoals met het maken van werkstukken op de computer, leren hoe je informatie van internet kunnen halen en/of hoe e‐mail werkt. De school bepaalt zelf welke rol computers spelen in het onderwijs.

Computertoepassingen maken het ook mogelijk het onderwijs beter te laten aansluiten bij het niveau en het leertempo van de individuele leerling. Indien een leerling hier behoefte aan heeft, kunnen leerstofonderdelen gericht worden geoefend. Vorderingen van leerlingen kunnen systematisch worden bijgehouden.

Ook biedt ICT de mogelijkheid om leerlingen die uitvallen onder supervisie van de intern begeleider en in overleg met de ICT‐ er en mentor/vakleerkracht te laten werken met programmatuur die op een gevarieerde en doelmatige wijze de problemen aanpakt. Ook voor meer begaafde leerlingen kan met behulp van ICT een leerlijn worden uitgestippeld die het onderwijs voor deze leerlingen meer uitdagend maakt.
Daarnaast blijft natuurlijk één van de hoofddoelstellingen van het onderwijs de leerlingen voor te bereiden op de maatschappij waarvan zij later deel uit gaan maken. Daar is ICT niet meer weg te denken, ook jonge leerlingen komen er dagelijks mee in aanraking.


Op de Panta Rhei werken we handelings- en opbrengstgericht. Handelingsgericht werken is een systematische manier van werken, waarbij het onderwijsaanbod wordt afgestemd op de basis- en onderwijsbehoeften van ieder kind. Deze behoeften formuleren we door aan te geven wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te kunnen bereiken. De centrale vraag is: welke benadering, aanpak, ondersteuning, instructie etc. heeft het kind nodig? We richten ons niet zozeer op wat er mis is met een leerling, maar meer op wat hij of zij nodig heeft om bepaalde doelen (opbrengsten) te bereiken en welke aanpak een positief effect heeft.

Op die manier wordt ook opbrengstgericht gewerkt: we proberen de prestaties te maximaliseren. Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische werkwijze waarbij gestreefd wordt naar optimale opbrengsten. Goed onderwijs bieden vinden wij belangrijk, waarbij we toets gegevens niet zien als een vaststaand feit waar we geen invloed op hebben, maar als uitkomst van de kwaliteit van ons gegeven onderwijs.

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in de instructie (uitleg) en verwerking. We werken, wanneer mogelijk, met drie instructieniveaus. Voor de leerlingen die de stof vlot en goed begrijpen is een verkorte instructie vaak voldoende, daarna kunnen zij aan de slag. Dan volgt de groepsinstructie aan de basisgroep. Aansluitend is de verlengde instructie aan de instructietafel, deze is bijvoorbeeld bedoeld voor de kinderen die het vak moeilijk vinden. Kinderen die meer uitdaging nodig hebben krijgen instructie op uitdagende lesstof.

De instructiebehoefte van de leerlingen beschrijven we per hoofdvak in een groepsoverzicht en groepsplan. Deze groepsplannen maken we twee keer per schooljaar. Tijdens deze periode zijn er enkele tussenevaluaties. Bij groep 1 en 2 worden de doelen en activiteiten uitgewerkt in een themagericht groepsplan. Na deze periode is er een evaluatie om te kijken of de gestelde doelen zijn behaald en of de aanpak aangepast moet worden. Deze evaluatie vindt plaats in een groepsbespreking met de intern begeleider (IB’er).