Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Hier vindt u alle praktische informatie over basisschool Panta Rhei

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs let erop dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

De schooltijden op de Panta Rhei zijn als volgt. Voor de groepen 1 t/m 8

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8:30 – 12:00 8:30 – 12:00 8:30 – 12:30 8:30 – 12:00 8:30 – 12:30
13:00 – 15:15 13:00 – 15:15 13:00 – 15:15

 


Onze school vraagt namens de Oudervereniging, ter financiering van haar activiteiten, per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage.

Wij gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren; het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisje of schoolfeest, prijzen en versnaperingen tijdens de activiteiten, afscheid groep 8 enzovoort.

Jaarlijks verantwoord de Oudervereniging de kosten voor activiteiten en wordt de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.


Een aantal keer per schooljaar lichten wij u in over de vorderingen van uw kind. Wij reserveren daar en week voor, waarbij u zich in kunt tekenen voor een tijdstip na schooltijd tot uiterlijk 17:00u.

Het eerste gesprek vindt in september plaats. Op dit moment kunnen zowel ouders, als leerlingen en leerkrachten de verwachtingen voor het komende jaar uitspreken.

De andere twee voortgangsgesprekken vinden in maart en juni plaats en zijn o.a. naar aanleiding van de rapporten, waarin de resultaten van het handelen van uw kind verwerkt zijn en de wijze waarop uw kind zich in de school gedraagt.


Mocht u klachten hebben over de dagelijkse gang van zaken op school, dan worden die vrijwel altijd in goed overleg opgelost. In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon voor dit overleg. Wanneer dit overleg niet het gewenste resultaat brengt, kunt u contact opnemen met de directeur.

Mocht het laatste naar uw oordeel niet geheel bevredigend verlopen, dan kunt u zich wenden tot de contactpersoon van de school. Dit is de intern begeleider.
De contactpersoon kan u vertellen wat mogelijke vervolgstappen voor u zijn.
Informatie hierover is eveneens terug te vinden op de website van Stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Catent is een klachtencommissie verbonden (Interne Klachten Commissie).

Deze bestaat uit:
Voorzitter    : de heer mr. S.M.C. Verheyden
Lid              : mevrouw. A. Zandbergen
Lid              : de heer H. Slabbekoorn

De IKC is te bereiken via e-mailadres IKC@catent.nl
In uitzonderlijke gevallen (indien een klager niet over e-mail beschikt) kan gebruik worden gemaakt van het adres IKC, Postbus 290, 8000 AG Zwolle.
Een klacht die wordt ingediend bij de IKC wordt conform het reglement IKC behandeld. Het reglement is terug te vinden op de website van stichting Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.

Het College van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de beslissingen die naar aanleiding van een klacht ingediend bij de klachtencommissie al dan niet worden genomen.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

  • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd.
  • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
  • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
  • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent; www.catent.nl onder het kopje ‘voor ouders’.


Aan Stichting Catent is tevens een vertrouwenspersoon verbonden. Hij/zij heeft als taak te beoordelen of bij een klacht door bemiddeling tot een bevredigend resultaat gekomen kan worden. Op dit moment is aan Catent de volgende vertrouwenspersoon verbonden: de heer E. (Ed) Heeremans.

Wilt u met de vertrouwenspersoon in contact komen, dan kunt u bellen met het bestuurskantoor (tel. 038- 3031844).


Behalve dat Stichting Catent een eigen klachtencommissie heeft (de IKC), is er vanuit Catent ook een aansluiting bij de landelijk opererende klachtencommissie:

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag.
Telefoon 070-3861697
E-mail: info@gcbo.nl


Bekijk hier de schoolgids van Panta Rhei


Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school volgt hierin de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders.

De school onthoudt zich van betrokkenheid bij conflicten tussen de ex-partners en doet geen uitspraken. Zij richt zich primair op haar pedagogisch-didactische verantwoordelijkheid jegens de leerling.

Wanneer beide ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben (of na echtscheiding hebben behouden), dan blijven zij in gelijke mate recht op informatie en consultatie  door de school houden.  In geval van (mede) gezag omvat de informatieverstrekking ten minste: het verstrekken van de schoolgids, de periodebrieven, de rapporten/ toets-resultaten van de leerling in kwestie, overige relevante informatie over de leerling; uitnodiging voor ouderavond en op ouders gerichte schoolactiviteiten, dan wel activiteiten waarbij ouderparticipatie vanuit de school gewenst is; verzoeken om toestemming voor begeleiding en onderzoek van de leerling in het kader van diens schoolloopbaan; inzage in de door de school vastgelegde persoonsgegevens, waaronder het leerlingendossier wanneer de leerling jonger is dan zestien jaar.
De niet met het gezag belaste ouder ontvangt op zijn/haar verzoek informatie over belangrijke feiten en omstandigheden.

De school gaat ervan uit dat de ouder die belast is met het gezag, de andere ouder die niet met het gezag belast is, op de hoogte stelt van gewichtige aangelegenheden met betrekking tot het kind.

De uitnodiging voor een ouderavond betreft een gezamenlijk gesprek voor beide ouders. In bijzondere situaties kan van de gezamenlijkheid worden afgeweken.
De school respecteert de gezinssituatie waarin de leerling feitelijk leeft. Zij heeft echter geen informatieplicht jegens een nieuwe partner van een ouder, ook niet als deze deel uitmaakt van het gezin waarin de leerling opgroeit. Partners worden uitgenodigd indien de ouder hiertoe schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Bij inschrijving van de leerling wordt door de ouders melding gedaan van de gezinsrelatie, alsook van de gezagsrelatie met betrekking tot het kind. Indien van toepassing zijn de adressen van beide ouders bij ons bekend alsook de relevante passages uit het ouderschapsplan (informatierecht) en de beschikking van de (kinder)rechter. Bij wijzigingen dienen de ouders ons daarvan direct in kennis te stellen onder overlegging van de passages uit de gerechtelijke stukken. De hiervoor genoemde informatie maakt deel uit van het binnen Catent geldende protocol “Informatieverstrekking aan ouders”, waaraan ook de St. Theresia zich houdt.


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht, maar uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.

Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.


Stichting Catent voelt zich medeverantwoordelijk voor het opleiden van toekomstige leerkrachten. Daarom worden jaarlijks binnen de scholen van Stichting Catent stageplaatsen aangeboden aan stagiaires van verschillende lerarenopleidingen, opleidingen voor onderwijsassistenten en van andere onderwijs gerelateerde opleidingen.

Ook onze school is een opleidings-/stageschool. In dit kader hebben wij een samenwerkingsverband met de Katholieke Pabo Zwolle. Incidenteel ook van andere Pabo’s. Elk schooljaar komen er van deze opleidingen stagiaires uit verschillende leerjaren. De studenten vormen samen een leergroep.

Betreft het een vierdejaars Pabo student, dan neemt deze student een jaar lang twee dagen een groep. Deze studenten worden begeleid door de Opleider In School (OIS). Wij proberen zoveel mogelijk de rust op school te bewaken en te garanderen, waardoor wij niet op alle stageverzoeken positief reageren.


Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering. Het protocol “Schorsing en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.