Praktische informatie

Handig voor u verzameld!

Praktische informatie

Van schooltijden tot tussenschoolse opvang en van ouderbijdrage tot rapporten. Alle praktische informatie staat in onze schoolgids.

Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren. Leerlingen moeten in de eerste 4 schooljaren (onderbouw) ten minste 3.520 uur les krijgen. In de laatste 4 schooljaren (bovenbouw) 3.760 uur. De 240 uur die overblijven, kunnen scholen verdelen over de onderbouw en bovenbouw. Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs let erop dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

De schooltijden op de Panta Rhei zijn als volgt. Voor de groepen 1 t/m 8

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
8:30 – 12:00 8:30 – 12:00 8:30 – 12:30 8:30 – 12:00 8:30 – 12:30
13:00 – 15:15 13:00 – 15:15 13:00 – 15:15

 


Bekijk hier de schoolgids van Panta Rhei

Schoolgids – 2023-2024

Naast de schoolgids hebben wij een aparte kleutergids, met specifieke informatie over ons kleuteronderwijs. Deze is op te vragen bij de directeur en/of de groepsleerkrachten van groep 1-2.


Onze school vraagt namens de Oudervereniging, ter financiering van haar activiteiten, per schooljaar per leerling een vrijwillige ouderbijdrage.

Wij gebruiken deze bijdrage om de volgende activiteiten te kunnen realiseren; het Sinterklaasfeest, het Kerstfeest, schoolreisje of schoolfeest, prijzen en versnaperingen tijdens de activiteiten, afscheid groep 8 enzovoort.

Jaarlijks verantwoord de Oudervereniging de kosten voor activiteiten en wordt de ouderbijdrage voor het nieuwe schooljaar vastgesteld.


Een aantal keer per schooljaar lichten wij u in over de vorderingen van uw kind.

Het eerste gesprek vindt in september plaats. Op dit moment kunnen zowel ouders, als leerlingen en leerkrachten de verwachtingen voor het komende jaar uitspreken.

De andere twee voortgangsgesprekken vinden in maart en juni plaats en zijn o.a. naar aanleiding van de rapporten, waarin de resultaten van het handelen van uw kind verwerkt zijn en de wijze waarop uw kind zich in de school gedraagt.


Aangezien het onderwijs geen beroepscode kent, beroept Stichting Catent zich o.a. op de Landelijke Norm Publieke taak. Deze is door de brancheorganisatie waartoe Catent behoort ondertekend. De algemeen geldende gedragsnorm die daarin wordt gehanteerd en die ook voor Catent geldt is:

  • Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt nooit getolereerd.
  • Werknemers in de publieke sector moeten de ruimte krijgen om hun werk goed te doen.
  • Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
  • De orde mag niet worden verstoord.

Als vervolg op deze code heeft Stichting Catent afspraken gericht op de omgang met elkaar vastgelegd in de ‘Gedragscode Catent’. De volledige tekst van de code kunt u lezen op de website van Catent; www.catent.nl onder het kopje ‘voor ouders’.


Alle leerlingen in Nederland moeten naar school. Dat geldt natuurlijk ook voor uw kind. Dat staat in de Leerplichtwet 1969 die in 1994 is herzien. Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Het is niet verplicht, maar uw kind is leerplichtig vanaf de eerste schooldag van de maand volgend op die, waarin het vijf jaar wordt. Op de site www.leerplicht.net kunt u veel extra informatie vinden.

De gemeente let erop dat men zich houdt aan de regels van de leerplicht. Daarvoor zijn speciale medewerkers aangesteld, de leerplichtambtenaren. Zij hebben een controlerende taak.

Van alle leerlingen, die een of meerdere dagen afwezig zijn, wordt een geautomatiseerd registratiesysteem bijgehouden. Indien sprake is van ongeoorloofd verzuim wordt dit gemeld aan de leerplichtambtenaren. Deze kunnen u in geval van ongeoorloofd verzuim een boete opleggen.


Schorsing en verwijdering van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur. Middels het managementstatuut (versie 0.8, pagina 4 onder 2) heeft het College van Bestuur de bevoegdheid tot schorsing overgedragen aan de directeur. De directeur stelt echter het College van Bestuur onmiddellijk schriftelijk in kennis van een schorsing van een leerling.

Bij verwijdering van een leerling is er vooraf overleg tussen de directeur en het College van het Bestuur, waarbij het College van Bestuur uiteindelijk het besluit neemt tot de verwijdering. Het protocol “Schorsing en Verwijdering Catent” is te vinden op de website van Catent www.catent.nl, onder het kopje ‘voor ouders’.